QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013


1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh
1.1. Trách nhiệm của người bệnh
- Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.
- Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển việnhoặc giấy hẹn tái khám.
1.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.
_Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, inphiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.
_Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (và chuyển tập trung về bộ phận thanhtoán ra viện).
2. Bước 2: Khám lâm sàng và chỉ định dịch vụ kỹ thuật
2.1. Trách nhiệm của người bệnh
- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.
- Vào khám khi được thông báo.
- Nếu được bác sĩ chỉ định các dịch vụ kỹ thuật thì thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo hướng dẫn.
2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.
- Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.
- Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh.
_Chỉ đinhỵ các dịch vụ kỹ thuật, hướng dẫn người bệnh thực hiện.
_Xem kết quả, chẩn đoán, chỉ định điều trị.
_Kê đơn thuốc, in đơn thuốc in và kýphiếu thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.
_Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu,nhập viện và tạm ứng viện phí.
3. Bước 3: Thanh toán viện phí
3.1. Trách nhiệm của người bệnh
* Người bệnh có bảo hiểm y tế
- Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).
- Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.
- Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.
* Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.
3.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.
- Thu tiền thanh toán và trả thẻ BHYT.
4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc
4.1. Trách nhiệm của người bệnh
- Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.
- Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.
- Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.
4.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.
- Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

- Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.
* Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.
3.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.
- Thu tiền thanh toán và trả thẻ BHYT.
4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc
4.1. Trách nhiệm của người bệnh
- Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.
- Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.
- Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.
4.2. Trách nhiệm của bệnh viện
- Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.
- Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNH ẢNHVÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

4