4

Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam đã thực hiện thay khớp háng từ năm 2014. Xem tại đây