PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ
Điện thoại liên hệ: 0510 3716 281

11

Tổ chức nhân sự:
Phòng gồm có 15 người

Phòng điều dưỡng được thành lập theo quyết định số 165/QĐ- SYT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của sở y tế Quảng nam