10 cú pháp nhắn tin tra cứu thông tin về BHXH, BHYT

 

Căn cứ Công văn 330/CNTT-PM ngày 03/4/2019 và Thông báo của BHXH Việt Nam thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp dịch vụ tin nhắn sẽ được thực hiện trong lĩnh vực BHXH, BHYT sau đây:

1. Tra cứu thời gian tham gia BHXH

– Cách 1:  BH<dấu cách=””>QT<dấu cách=””>Mã số BHXH     gửi 8079 (Cưới phí 1.000 đồng/tin nhắn)

Ví dụ: Soạn   BH QT 0110129425  gửi 8079 

– Cách 2:  TC<dấu cách=””>BHXH<dấu cách=””>Mã số BHXH   gửi đến 8179 (Cưới phí 1.500 đồng/tin nhắn).

Ví dụ: Soạn  TC BHXH 0110129425   gửi đến 8179 
2. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT

– Cách 1: BH<dấu cách=””>THE<dấu cách=””>Mã thẻ BHYT gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH THE HC4010110129425 gửi 8079

– Cách 2: TC<dấu cách=””>BHYT<dấu cách=””>Mã thẻ BHYT gửi đến 8179

Ví dụ: Soạn TC BHYT HC4010110129425 gửi 8179

3. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ

– Cách 1: BH<dấu cách=””>HS<dấu cách=””>Mã hồ sơ gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH HS 04486.G/2019/08708 gửi 8079

– Cách 2: TC<dấu cách=””> HS<dấu cách=””>Mã hồ sơ gửi 8179

Ví dụ: Soạn TC HS 04486.G/2019/08708 gửi 8179

 4. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm

– Cách 1:  BH<dấu cách=””>QT<dấu cách=””>Mã số BXHH<dấu cách=””>{Từ năm}<dấu cách=””>{Đến năm}    gửi 8079

Ví dụ: Soạn  BH QT 0110129425 2017 2018  gửi 8079

– Cách 2:   TC<dấu cách=””>BHXH<dấu cách=””>{mã số BHXH}<dấu cách=””>{từ năm}<dấu cách=””>{đến năm}  gửi đến 8179.

Ví dụ: Soạn  TC BHXH 0110129425 2017 2018  gửi 8179

5. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian

– Cách 1:    BH<dấu cách=””>QT<dấu cách=””>Mã số BXHH<dấu cách=””>{Từ tháng – năm}<dấu cách=””>{Đến tháng – năm}             gửi 8079

Ví du: Soạn   BH QT 11012942 012017 022018  gửi 8079

– Cách 2:   TC<dấu cách=””>BHXH<dấu cách=””>{mã số BHXH}<dấu cách=””>{từ năm}<dấu cách=””>{đến năm}     gửi đến 8179.
 
Ví du: Soạn   TC BHXH 11012942 012017 022018  gửi 8179

Share:

You might also like